Záručný a pozáručný servis.

Napriek všetkej starostlivosti, ktorú venujeme našim inštaláciám, môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k poruche. V takom prípade je potrebné uplatniť reklamáciu. Dohodnutú záručnú lehotu nájdete v odovzdávacom alebo servisnom protokole. Odovzdávací protokol je zároveň záručným listom.

Záručné podmienky na hardvér Septim.

Poskytujeme záruku na výrobné a materiálové chyby, ale neposkytujeme záruku v prípadoch, keď je chyba spôsobená mechanickým poškodením, prírodnou katastrofou alebo nesprávnym zaobchádzaním.

Prevzatie hardvérového vybavenia na záručnú opravu alebo výmenu sa vykonáva v sídle alebo pobočke spoločnosti Morava ASW Systems a.s., pokiaľ sa s nami zákazník nedohodne inak. Hardvérové zariadenie nám môžete doručiť osobne alebo ho môžete zaslať na servisné miesto poštou alebo inou doručovacou službou. Upozorňujeme, že v prípade opravy mimo sídla alebo pobočky našej spoločnosti Morava sme oprávnení účtovať cestovné a mzdové náklady spojené s odpojením a pripojením podľa aktuálneho cenníka.

Opravy alebo výmeny počítačov sa vykonávajú do 48 hodín od doručenia počítačov do sídla alebo moravskej pobočky našej spoločnosti. Opravy samostatných periférnych zariadení (pokladníc, tlačiarní, monitorov atď.) sa vykonávajú do 48 hodín, ak máme na sklade náhradný diel. Ak náhradný diel nie je na sklade, periférne zariadenie sa zašle výrobcovi a oprava sa vykoná do 30 dní od prijatia hardvéru na reklamáciu.

Spoločnosť ASW Systems a.s. disponuje hardvérom, ktorý je pripravený na zapožičanie na základe servisnej zmluvy.


Záručné podmienky na softvér systému Septim.

Na pokladňu a operačný systém Septim sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu dodania.

Ručíme za vady, ktoré bránia používaniu softvéru v súlade s účelom, na ktorý bol zákazníkovi dodaný, za predpokladu, že zákazník upozornil na vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť ju zistiť. Na druhej strane neposkytujeme záruku v prípadoch, keď je chyba spôsobená manipuláciou so softvérom alebo hardvérom, na ktorom je softvér nainštalovaný.

Vady softvéru odstránime v sídle spoločnosti ASW Systems a.s. do 30 dní od prijatia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie zabezpečíme obmedzenú prevádzku systému najneskôr do 48 hodín.


Popredajný servis systému Septim.

Po uplynutí záruky poskytujeme štandardný pozáručný servis hardvéru.

Preberanie hardvéru sa opäť uskutočňuje v sídle alebo pobočke spoločnosti Morava ASW Systems a.s., pokiaľ sa s nami nedohodnete inak. Hardvér nám môžete doručiť aj osobne alebo ho môžete poslať do nášho servisného miesta poštou alebo inou doručovacou službou. Upozorňujeme, že v prípade opravy mimo sídla alebo pobočky našej spoločnosti Morava sme oprávnení účtovať cestovné a mzdové náklady spojené s odpojením a pripojením podľa aktuálneho cenníka.

Po prijatí je hardvér diagnostikovaný a následne vám je poskytnutý popis poruchy spolu s návrhmi na opravu a odhadom nákladov. V niektorých prípadoch, keď oprava hardvéru nie je ekonomicky výhodná, navrhujeme nákup nového zariadenia alebo nákup zapožičaného zariadenia, ak bolo zapožičané zariadenie použité.

Opravu dokončíme do 30 dní od dátumu prijatia zariadenia.

Závažnosť závady a typ uzatvorenej servisnej zmluvy ovplyvnia rýchlosť riešenia závady.

30 rokov

na trhu

3 000+

spustených pokladní

60+

zamestnancov

Riccardo Lucque a jeho sieť luxusných reštaurácií La Collezione sa spoliehajú na Septim

Riccardo Lucque a jeho sieť luxusných reštaurácií La Collezione sa spoliehajú na Septim

“Septim nám pomohol oveľa lepšie spoznať našich hostí prostredníctvom ich zákazníckych programov,” hovorí Riccardo Lucque, šéfkuchár a majiteľ siete reštaurácií La Collezione, do ktorej patria Aromi, La Bottega, La Finestra, Laboratorio a Amano.

Reštaurácia 420 si vybrala Septim

Reštaurácia 420 si vybrala Septim

Septim sa stal partnerom ďalšej reštaurácie Radka Kašpárka, po veľmi úspešnej michelinskej reštaurácii FIELD. Operačný systém Septim je teraz implementovaný v 420 reštaurácii, ktorá je najočakávanejším gastronomickým počinom roku 2023!

Spoločnosť Miton zvýšila svoj podiel v spoločnosti Septim

Spoločnosť Miton zvýšila svoj podiel v spoločnosti Septim

Radi by sme informovali všetkých našich partnerov o zmenách vo vlastníckej štruktúre spoločnosti. Po dvoch rokoch spolupráce zvýšila investičná skupina Miton svoj pôvodný menšinový podiel v spoločnosti Septim na väčšinový.