Informácie o spracovaní osobných údajov v prípade zaslania otázky prostredníctvom kontaktného formulára.

Spoločnosť ASW Systems a.s., K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 13, IČ: 28211189, zapísaná vo verejnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 13285 ďalej len "prevádzkovateľ"), spracúva nasledovné osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie"):

 • Meno, priezvisko
 • Názov spoločnosti
 • E-mailová adresa

 • Telefónne číslo
 • Typ spoločnosti/reštauračnej prevádzky
 • Dopyt
 • Servisné číslo výrobku (v prípade požiadavky na servis)

Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a dopyt musia byť spracované na účely odpovede na váš dopyt a na rokovanie o prípadnej zmluve. Tento postup povoľuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia.

Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 1 roka a po ďalšiu dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Výnimkou sú spracovatelia, ktorými môžu byť:

 • poskytovateľ webhostingových služieb, spoločnosť Breezy s.r.o., so sídlom Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČ: 27733823,
 • alebo iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré Správca v súčasnosti nevyužíva.

Upozorňujeme, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame,
 • požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo požiadať o obmedzenie spracúvania,
 • požadovať, aby sme tieto osobné údaje vymazali - výmaz vykoná Prevádzkovateľ, pokiaľ takýto výmaz nie je v rozpore so zákonom alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • právo na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • v prípade spracúvania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia máte právo namietať proti spracúvaniu,
 • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.