Úvod » Podpora uživatelů pokladního systému Septim » Převod Licence SW Septim
Podpora & na stažení
Podpora & na stažení

Převod Licence SW Septim

Převodem licence se rozumí předání zakoupeného softwaru Septim na jiného držitele, tedy jinou osobu nebo podnikatelský subjekt. Převod licence má svá pravidla a pokud je učiněný bez našeho souhlasu, je neplatný! Pokud tedy plánujete například prodej podniku nebo i jeho pronájem, jsou tyto informace určeny právě Vám. Přeregistrace licence se musí provést i v případech transformace firmy jako je například sloučení firem či koupě firmy.

Zakoupenou licenci lze převést pouze v rozsahu, ve kterém byla zakoupena. Nelze převést pouze část licence.

Předloženou žádostí, kterou původní držitel převádí licenci na nového, se vzdává práva používat pokladní software Septim konkrétního sériového čísla a potvrzuje, že jej odinstaloval ze svých počítačů.

Podmínky převodu licence

Převod licence je zahájen ve chvíli, kdy je do sídla ASW System a.s. doručena Žádost o převod licence. Převod vyžaduje písemnou formu, žádost musí být vyplněná a podepsaná původním držitelem licence (statutárním zástupcem společnosti).

Žádost je k dispozici ke stažení zde.

Převody licencí řeší obchodní oddělení a podepisuje statutární zástupce. Žádosti lze zasílat písemnou formou na adresu ASW Systems a.s. Pro zrychlení procesu je možné zaslat předem scan na e-mailovou adresu obchod@septim.cz.

Upozornění: Je standardem, že se instalace, které se převod týká, automaticky nastaví na hotovostní platbu až do doby dokončení převodu licence na nový fakturační subjekt.

Převod je započat za následujících předpokladů, že:

  • neevidujeme vůči držiteli/držitelům licence žádné pohledávky ani zápůjčky hardwaru,
  • nový držitel licence souhlasí s licenčními podmínkami,
  • převod licence je podmíněn platnou servisní smlouvou.

Převod je dokončen za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro započetí převodu licence, a až je novým držitelem podepsána servisní smlouva.

Licenční podmínky

Zákazník je oprávněn užívat software SEPTIM v souladu s těmito licenčními podmínkami:

  1. Zákazník je oprávněn užívat software SEPTIM k provozování pokladního informačního systému pouze k účelu, pro který byl ASW dodán, na individuálně určeném hardwarovém vybavení dodaném nebo odsouhlaseném ASW, v místě instalace, pro vlastní potřebu a v rozsahu vlastností a počtu licencí, jak je specifikováno v licenční kartě, a to způsobem uvedeným v manuálech.
  2. Software SEPTIM může být zákazníkem užíván pouze v kopii dodané ASW. Kopírování software SEPTIM není povoleno, vyjma jedné kopie záložní.
  3. Zákazník není oprávněn činit jakékoliv programové změny softwaru SEPTIM.
  4. Zákazník není oprávněn jakoukoliv formou převést licenci na třetí osob(pronajmout, půjčit).
  5. Zákazník zajistí vhodným způsobem ochranu software SEPTIM, aby nedošlo k porušení těchto licenčních podmínek.
  6. ASW je nositelem majetkových práv k software SEPTIM. Software SEPTIM je chráněn právními předpisy o autorském právu a mezinárodními smlouvami.

Poplatky

Samotná administrativa spojená s převodem licence je bezúplatná.

Zpoplatněné jsou pouze případné práce spojené s převodem na místě u zákazníka (změna účtenek, upgrady, atp.) a následná pravidelná měsíční platba (hrazeno jednou platbou za kalendářní rok) tzv. maintenance poplatek.

Pronájem softwaru Septim

Na tomto místě bychom rádi upozornili, že je majitel licence povinen hlásit i samotný pronájem systému. Dodrží tím nejen akceptované licenční podmínky, ale zajistí si také to, že provedené servisní práce budou fakturovány na správný subjekt.

Odinstalace Septim

Po provedení převodu licence se původní držitel licence zavazuje ze svých počítačů zcela odstranit všechny nainstalované produkty dle rozsahu zakoupené licence (není-li součástí převodu/prodeje mezi jím a novým držitelem i HW).