Úvod » Podpora uživatelů pokladního systému Septim » Aktualizace programu SEPTIM 4.1
Podpora & na stažení
Podpora & na stažení

Aktualizace programu SEPTIM 4.1

Zákazníkům s uhrazenou servisní smlouvou pro aktuální rok garantujeme mimo jiné dostupnost aktuálních verzí softwaru Septim. Soupis veškerých výhod jednotlivých servisních smluv naleznete zde. Pokud máte zájem o získání servisní smlouvy pro Váš provoz, kontaktujte nás.

Níže najdete soupis nových vlastností vytvořených v jednotlivých verzích Septim 4.1, rozdělených podle roku uvolnění:Nové vlastnosti 2021

Release 4.1.31.9

V release 4.1.31 došlo k několika úpravám, které se týkají práce s dodacími listy. Bylo přidáno několik nových funkcí do Qerko pluginu. V rámci exportu a importu receptur se spolu s recepturami nově mohou přenášet i Obecné skupiny receptur, Názvy receptur a Alergeny. Do PianoPOS byla implementována podpora cenových kategorií. Provedla se optimalizace rychlosti provádění některých operací v Kase i v Manažeru a řada dalších vylepšení.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Při importu uzavřených účtů lze nově použít parametr „UpdateStockLevels“. Pokud je parametr zapnutý, provede se při importu uzavřených účtů zárověň i odtížení položek ze skladů.
 • Do XML exportů/importů receptur byla přidána podpora pro Obecné skupiny receptur, Názvy receptur a Alergeny.
 • Do Tržeb v Manažeru byly přidány nové typy tržeb určené pro platby provedené u FTD objednávek (např. z eshopu).
 • Byla provedena úprava v předvyplňování skladu u položek zadávaných do dodacího listu.
 • Do pohledu na naskladněné dodací listy přibyla nová funkce „Zkopírování položek dodacího listu“, pomocí které lze zkopírovat položky z jednoho dodacího listu do jiného.
 • Při párování dodacích listů s přijatými fakturami se nově nabízejí pouze dodací listy se stejným střediskem. Pokud středisko není vyplněné, proběhne párování na základě dodavatelů a skupin dodavatelů tak jako dosud.
 • Provedena úprava v XML importu receptur. Nyní mohou být DPH a ceny měněny XML importem nezávisle na sobě. Dosud musely být v importním souboru použity vždy společně oba tyto údaje.
 • V připravovaných dodacích listech nyní uživatelé vidí kromě položek se zadaným skladem ze středisek, ke kterým má přístup, i položky, které nemají dosud přiřazený žádný sklad.
 • Byly zoptimalizovány operace probíhající v Kase při přechodu na stránku uzavření účtu, čímž došlo k významnému zrychlení.
 • V Objednávkách zboží došlo k významnému zrychlení při výběru dodavatelských skladových položek.
 • Byla provedena optimalizace, která zrychluje zobrazení uzavřených účtů v Manažeru při použití filtrování podle středisek.
 • Bylo zoptimalizováno vkládání skladových položek, což se projeví na urychlení celé operace a to především u velkých databází.
 • Do CRM+ programu „Sběr bodů za účty“, byla přidáva možnost nastavit, aby se částky za receptury z určitých skupin receptur (1,2,3 nebo 4) nezapočítávaly do celkové částky, ze které probíhá výpočet výše CRM bodů přidělených za účet.
 • V Kase je možné použít novou komponentu „Přepínač prefixů čtečky“. Komponenta zobrazuje přepínací tlačítka pro přidání prefixu ke kódu přečtenému pomocí čtečky. Prefixy se nastavují v parametru „Prefixy pro typy karet“ v „Obecných parametrech zařízení pokladny“.
 • Byla provedena optimalizace aplikace Kasa, která zrychluje přechod ze stránky markování na stránku uzavření účtu.
 • Vzniklo nové oprávnění „Editovat pouze sklad plánovaného dodacího listu“, které umožňuje pouze změnit sklad u položky plánovaného dodacího listu.
 • V hlavním pohledu v Dodacích listech byly přidány dva nové sloupce - „Vlastník“ a „Založil“. Ve sloupci „Založil“ figuruje stále uživatel, který záznam do tabulky vložil. „Vlastník“ se změní při převodu dodacího listu z připravovaných dodacích listů do naskladněných. Jako „Vlastník“ dále figuruje uživatel, který tento převod provedl. S tím souvísí i úprava práce s oprávněními pro editaci dodacích listů a jejich položek.
 • Byla implementována podpora pro tisk jasper reportů z aplikace Kasa.
 • Byla zoptimalizována rychlost zobrazení seznamu receptur v Manažeru.


PianoPOS

 • Byla implementována podpora pro používání cenových kategorií (Je potřeba i aktualizace PianoPOS na verzi 1.0.35 a vyšší).


Liftago plugin

 • Nově se do Liftaga posílají FTD objednávky pouze z těch Výdejnícjh míst pro FTD objednávky, které jsou explicitně zadané v konfiguraci pluginu.


Qerko plugin

 • Do pluginu Qerko byl přidán nový parametr „Table name format“, kam je možné zadat formátovací řetězec pro rozšíření názvu stolu. Využití najde například tam, kde je v jedné databázi více středisek se stejnými jmény stolů.
 • V stavení pluginu je nový parametr pro zadání klíče střediska pro omezení stolů exportovaných do Qerka.
 • Doplněna podpora pro používání pagerů. Když zákazník zaplatí účet, obsluze o tom přijde zpráva.
 • Byla přidána podpora pro používání věrnostních zákaznických karet získaných v jednotlivých restauracích.


WebCare a Eshop

 • Byla přidána podpora pro použití obalů v eshopu.
 • Nově, když si zákazník objednává v Eshopu a není přihlášen, ale používá e-mailovou adresu, která je registrována k existujícímu aktivnímu účtu, zobrazí se mu zpráva s nabídkou se přihlásit.
 • V „Parametrech FTD výdejního místa“ v parametru „Omezení času pro objednávání denního menu“ je nyní možné nakonfigurovat více časových úseků, kdy je možné denní menu objednávat. Navíc lze v definici použít i omezení nabízených produktů pro jednotlivé časové úseky pomocí zadání klíče Skupiny receptur 3.
 • Byla vylepšena funkce pro dočasné vyřazení produktu z nabídky eshopu namarkováním receptury na pokladně do účtu na speciálním stole. Byl vyřešen problém, kdy se spolu s namarkovanou recepturou z nabídky vyřadil i její případný modifikátor, což nebylo žádoucí.
 • V emailu posílaném k FTD objednávce přibyla možnost pomocí nového zástupného symbolu %DELIVERYTYPE% zobrazit zvolený způsob doručení.
 • Byla implementována podpora pro kontrolu platnosti SSL certifikátů při autorizaci uživatele.Release 4.1.30.5

V release 4.1.30 byla provedena zejména celá řada úprav týkajících se fungování Eshopu. Další vylepšení se týkají skladového hospodářství - například přibyla možnost dvoufázového nastavování příznaku zkontrolováno u převodů mezi sklady, nová funkce na omezení skladových položek použitých v inventuře, pokud nebyly od minulé inventury používány, byla provedena optimalizace rychlosti výpočtu skladových cen. Také byl vytvořen nový způsob napojení Septima na PMS Protel, vylepšena funkce našeptávače v aplikaci Manažer a další.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Došlo k úpravě filtru v Obratech. Kvůli přidání dalších možností filtrování, byla původní záložka „Omezení účtů“, rozdělena na dvě záložky - „Omezení účtů I“ a „Omezení účtů II“.
 • S Přijatou fakturou jde nově párovat dodací listy nejen od stejného dodavatele, který je zadán u faktury, ale i s dodacími listy od jiných dodavatelů, kteří jsou ve stejné skupině dodavatelů.
 • U Převodů mezi sklady lze nyní použít dvoufázové nastavování příznaku „Zkontrolováno“. Uživatel, který zboží vydává, použije „Nastavit příznak zkontrolováno pro zdrojový sklad“ a uživatel, který zboží přijímá, použije „Nastavit příznak zkontrolováno pro cílový sklad“. Teprve poté, co je převod označen jako zkontrolovaný na zdrojovém i na cílovém skladu, automaticky se u něj nastaví příznak „Zkontrolováno“. Uživatel, který disponuje potřebným oprávněním, může příznak „Zkontrolováno“ nastavit rovnou, i bez nastaveného „zkontrolováno“ na zdrojovém nebo cílovém skladu.
 • Byla přidána možnost zadávat překlady do cizích jazyků pro Skupiny receptur 3 a 4. Tyto jazykové verze názvů skupin receptur se pak používají ve WebCare v režimu Canteen.
 • Byly zoptimalizovány funkce pro Výpočet skladových cen, čímž se výpočet značně urychlil.
 • V Inventurách, v závislém pohledu „Sklady v inventuře“, přibyla nová funkce - Aktualizace příznaku „Používat“. Tato nová funkce umožňuje nastavit položkám inventury příznak „Používat“ buď podle „konfigurace zásob“ (tj. podle nastaveného příznaku „Používat na tomto skladu“ v nastavení zásob na daném skladu), nebo podle „aktivity skladových položek“. V tomto případě se položka v inventuře nepoužije, pokud její skutečné množství v poslední předcházející inventuře na tomto skladu bylo nulové a nebyla ot té doby na tomto skladu použita při žádné skladové operaci.
 • Je možné omezit uživatelům právo editovat jídelníček jen pro výdejny v určitém středisku. Pokud uživatel nedisponuje oprávněním „Střediska bez omezení\Skladové hospodářství - základ“, pak může editovat jídelníček pouze pro výdejny ve středisku, ke kterému je tento uživatel přiřazen.
 • „Tlačítko s konfigurovatelnou hodnotou“ lze nyní v Kase použít na stránce zadávání vkladu na konto, na stránce uzavírání účtu a na stránce operací s pokladními zůstatky.Tlačítko slouží k nastavení předdefinované hodnoty do kolonky pro zadání částky.
 • Nově se již skladová cena skladové položky vyráběné normováním neaktualizuje automaticky při každé změně ve složení normované receptury, ale pouze při přepnutí stavu normování na „Vyrobeno“ nebo „Uzavřeno“.
 • V „Konfiguraci objednávek“, v „Objednávkách zboží“ a v „Dodacích listech“ se uživateli nově zobrazí pouze dodavatelské skladové položky od globálních dodavatelů, nebo dodavatelů přiřazených ke střediskům, ke kterým má uživatel oprávnění.
 • V nabídkách vzhledu obrazovek pro pokladnu, v nabídkách receptur a nabídkách stolů je nyní možné změnit nastavené středisko.
 • V pohledu „Sklady“, v podřízeném pohledu „Propojení dodavatelů se sklady“, jde nově propojit konkrétní dodavatele s konkrétním skladem. Pokud uživatel nedisponuje oprávněním „Střediska bez omezeni“, může pracovat pouze s dodavateli ze středisek ke kterým má povolený přístup.
 • Došlo k dalšímu vylepšení fungování našeptávače. Pokud chceme určité slovo, nebo jeho část,vynechat z vyhledávání, zadáme před něj znaménko mínus.
 • Zoptimalizována rychlost načítání seznamu dodavatelských skladových položek při zadávání Objednávek zboží.
 • U tlačítka „Hromadné vložení dodacích listů“ v „Přijatých fakturách“ byla přidána podpora párování dodacích listů s přijatými fakturami pro všechny dodavatele ze stejné skupiny dodavatelů.


Liftago plugin

 • přidána kontrola kompletnosti zadané adresy a zda je objednávka kompletně uhrazená. Pokud není platba a údaje kompletní, objednávka nejde odeslat.


QSR plugin

 • V pluginu QSR lze nově nastavit různé konfigurace tohoto kuchyňského objednávkového systému pro různá střediska v rámci jedné databáze.


WebCare a Eshop

 • v Eshopu lze použít nový způsob uhrazení objednávky - „Platba při doručení“.
 • přidána kontrola zda cena objednávky v Eshopu odpovídá ceně, se kterou se objednávka vytvořila v Septimu a kontrola, zda je objednaný produkt ještě stále dostupný.
 • Receptury, které jsou použité v jídelníčku, který se používá pro definici denního menu v nabídce pro WebCare, se ve WebCare nyní zobrazují, aniž by musely být vloženy do některé „Skupiny pro export“.
 • Nyní je možné umístit zformátovanou adresu pro doručení do e-mailů odeslaných po dokončení FTD objednávky a je možné ji také vytisknout pomocí DynamicSQL na účtenku.
 • Přidána podpora pro překlady názvů jídel a jejich kategorií (skupiny receptur 3 a 4) při zobrazení jídelníčku.
 • Bylo vylepšeno fungování rezervací skladových zásob při objednávání produktů na Eshopu. Také byl zaveden nový parametr „Samazání nedokončených nezaplacených FTD objednávek“ v Globálních parametrech v sekci „Spouštění pravidelných operací“. V parametru se konfiguruje, jestli a kdy se mají mazat nedokončené a nezaplacené takeaway objednávky vytvořené ve Webcare. Typicky jde o objednávky, které mají být zaplaceny kartou, ale zákazník po přechodu na platební bránu operaci nedokončí a zavře okno prohlížeče.


Release 4.1.29.6

V release 4.1.29 jsou zejména obsaženy úpravy pro WebCare. Například přibyla možnost zobrazování denních nabídek v eshopu s využitím jídelníčku nadefinovaného v Septimu. Je tu dostupný také nový plugin Liftago, umožňující objednat si dodání produktů z eshopu touto taxi službou. V PianoPOS je nyní možné používat automatické otevírání a uzavírání pokladen a definovat nabídky produktů pomocí obecných skupin receptur namísto doposud využívaných skupin receptur 4. Několik nových zajímavých funkcí bylo přidáno i pro aplikaci Kasa.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Do sady nabídek pro pokladnu byla přidána nová příkazová stránka „Dialog pro načtení karty“, která je používána pro přečtení karty při platbě z konta zákazníků z Cloud CRM.
 • V Kase je možné na stránku „Dialog pro načtení karty“ přidat tlačítko pro ruční zadání čísla karty.
 • V hlavním menu aplikace Manažer přibyla položka „Pluginy“, která byla dosud dostupná jen po přepnutí do aplikace „Base“. Nyní je tedy přímo z hlavního menu Manažera přístup k „Systémovým“ a „Vlastním“ pluginům a také k dalším pohledům, které souvisí s pluginy, které jsou v konkrétní databázi povoleny v licenci.
 • definicích nabídek vzhledů obrazovek pro pokladny se nově u komponent, které zobrazují nějaké seznamy (např. seznam otevřených účtů, seznam namarkovaných položek, atp.), dají s využitím uživatelských SQL funkcí přidávat další sloupce. Nastavuje se to v parametru „DynamicSQL přidané sloupce“, který se nachází v parametrech těchto komponent. Zadává se v JSON formátu.
 • Nově se nastavení globálního parametru „Změnit kategorii DPH u jídla s sebou“ aplikuje i v uzavřených účtech vzniklých na základě „takeaway“ FTD objednávek.
 • Do výstupního XML souboru exportu přijatých faktur byly přidány nové značky „missingdeliverywot“ a „missingdeliverywit“, v nichž jsou vyjádřeny případné rozdíly mezi cenou faktur a cenou spárovaných dodacích listů.
 • Do uzavřených a otevřených FTD objednávek byl přidán nový sloupec „Dodací adresa“.
 • Do Kasy jde nově přidat komponenta „Přepínač identifikace kódu načteného kartou“, s jehož pomocí může uživatel přepínat účel, ke kterému se přečtený kód karty použije (např. zda se má použít jako identifikátor voucheru, nebo jako identifikační kód karty zákazníka).
 • Při instalaci „Septim“ služeb na linuxu (např. septim-printsrv) se nově automaticky vytvoří i konfigurace služby v systemd a ve složce s danou aplikací se vytvoří i konfigurační INI soubor. Dříve se služba i INI soubor musely vytvářet ručně.
 • Do Kasy na stránku pro zadávání vkladů lze přidat nové funkční tlačítko „Tlačítko s konfigurovatelnou hodnotou“, jehož stisknutím se předává jeho hodnota (nastavená v parametrech tlačítka) stejně, jako by byla zadaná na numerické klávesnici.
 • EKASA - nově je možné, aby více pokladen tisklo na stejnou tiskárnu.


PianoPOS

 • Nabídka produktů se nově definuje prostřednictvím „Obecných skupin“ receptur a ne „Skupinami receptur 4“, jako to bylo doposud.
 • Byla přidána podpora pro automatické otevírání/uzavírání pokladen. Fungovat to bude ve verzích PianoPOS 1.0.34 a vyšších.


WebCare a Eshop

 • Přidána podpora pro zobrazení zákaznických CRM+ dat.
 • Přidána podpora pro zobrazení stavu zákaznických bonusů.
 • V režimu Eshop se nově názvy produktů zobrazují v jazyce, který je nastaven v hlavičce webu. Pokud u receptury není název v tomto jazyce k dispozici, použije senázev pro jazyk , který je nastaven jako „Náhradní jazyk“. Když není k dispozici ani název pro náhradní jazyk, zobrazí se základní název receptury.
 • Aby bylo možné dočasně vyřadit určitý produkt z nabídky Eshopu, třeba když se jeho zásoba vyčerpá. Byla vytvořena speciální funkcionalita pro Kasu. Nedostupná receptura se jednoduše namarkuje na stůl s klíčem „WEBCARE_LIMIT“. Poté, po dobu kdy bude receptura figurovat v otevřeném účtu na tomto stole, se nebude zobrazovat v nabídce Eshopu. Po vystornování položky z účtu se opět normálně začne v nabídce Eshopu zobrazovat.
 • Byla přidána podpora zobrazení denních nabídek v Eshopu prostřednictvím „Jídelníčku“ zadaného v Septimu.
 • Přidána podpora pro zobrazení rozšířených informací pro doručení objednávky.
 • Byl vytvořen nový plugin „Liftago“. Liftago je taxi služba zajišťující přepravu jídla z restaurace k zákazníkovi. Plugin vytváří spojení mezi Septimem a Liftago za účelem vytvoření požadavků na jízdu v Liftagu při vytvoření objednávky v Eshopu.
 • Bylo zoptimalizováno načítání modifikátorů přiřazených produktům v nabídce Eshopu, takže nyní je to podstatně rychlejší.
 • Byla upravena práce s nabízenými produkty a jejich kategoriemi. Nyní už nemusí být používány jen skupiny typu „Skupina pro export“, ale může se použít jakýkoliv typ obecných skupin. Zrychlilo se načítání produktů. V parametrech aplikace WebCareAPI přibyl nový parametr „Skupiny dostupných dat“ sloužící k definování zobrazovaných skupin produktů, zrcadlí se v něm nastavení stejnojmenného parametru z „Parametrů výdejního místa pro FDT objednávky“.


Nové vlastnosti 2020

Release 4.1.28.6

V release 4.1.28 se přidala k dodacím listům vazba na středisko, takže už je nyní možné uživatelům plně omezit přístup k dodacím listům jen z určitých středisek. Dodavatele ve skladech je možné nastavit jako „globální“, nebo omezit jejich použití jen pro konkrétní střediska. Do Ceníku dodavatelských skladových položek byla také přidána vazba na středisko a je tedy nově možné zadávat různé ceny pro jednotlivá střediska.V definicích tisků pro pokladnu přibyl nový typ prvku „DynSQL Podmínka“ umožňující vytvářet podmínky s použitím uživatelských SQL funkcí. Řada linuxových instalačních balíků pro Septim služby a aplikace byla přepracována pro snazší instalaci a konfiguraci. Byl vytvořen nový plugin „Modifikátory s proměnlivou cenou“. A řada dalších úprav.

Seznam nových funkcí

Septim

 • V globálních parametrech v sekci Elektronická evidence tržeb, přibyla u parametru „Platby z konta“ další možnost nastavení „Platby z konta se do EET odesílají pouze u zákazníků bez kreditu (kredit zákazníka je 0 nebo menší)“.
 • Je možné nastavit dodavatele jako „Globální“, které je možné používat napříč všemi existujícími středisky, nebo je možné omezit jejich použití jen pro určitá střediska.
 • Do Dodacích listů byla přidána vazba na středisko.
 • V definicích tisků pro pokladnu přibyl nový typ prvku „DynSQL Podmínka“ umožňující vytvářet podmínky s použitím uživatelských SQL funkcí.
 • Byla vytvořena nová funkce „Upravit základní cenu“, která umožňuje upravit u receptury pouze základní cenu (bez možnosti editovat další data u receptury).
 • Byla přidána nová tabulka „Cenové limity pro normování“.
 • Do Ceníku dodavatelských skladových položek byla přidána vazba na středisko. Je tedy nově možné zadávat různé ceny pro jednotlivá střediska.
 • U Jídel je nově možné zadávat název a popis ve všech jazycích.
 • Pokud se používá „Burza jídel“, tak je nyní možné v Manažeru v „Objednávkách jídel“ editovat datum a čas, odkdy je objednávka nabízena v Burze. Tím je možné ovlivnit pořadí objednávky v burze jídel, jelikož záznamy z burzy se používají v pořadí daném touto hodnotou na principu FIFO.
 • Na výdejní displej pro výdej jídel se na obrazovku pro obsluhu přidalo zobrazení jména zákazníka.
 • Je možné v aplikaci Manažer domarkovávat nevyzvednuté objednávky jídel a domarkovávat impulzy z prodejních automatů.
 • Přidána podpora pro importy/exporty Přijatých faktur.
 • Na základní stránku pokladny jde přidat nové tlačítko „Znovu otevřít pokladnu“, pomocí kterého lze znovu otevřít již uzavřenou pokladnu na stejné datum. Doposud se to dalo dělat pouze z Manažera.
 • Byla přidána podpora pro CRM+ program „Mailing ke svátku“
 • Nový plugin „Modifikátory s proměnlivou cenou“ umožňuje navýšit/ponížit cenu receptury buď o nastavenou procentuální část ceny receptury, nebo o rozdíl ceny pro cenovou kategorii, která vychází z definice modifikátoru, a původní ceny pro cenovou kategorii, ve které je receptura namarkovaná do účtu.
 • V Kase doplněna podpora pro načítání voucherů čtečkou na stránce uzavření účtu.


WebCare a Eshop

 • WebCareAPI - v režimu „Canteen“ se nyní nabízená jídla v jídelníčku řadí podle klíčů jídel.


Release 4.1.27.7

Release 4.1.27 obsahuje zejména další rozšíření možností aplikace WebCare v Septimu 4.1. Nově je možné parametrizovat proces registrace zákazníka, byly doplněny funkce na dobíjení zákaznického konta, výměnu a zablokování zákaznické karty. Další významnou novinkou je aplikace „Výdejní aplikace pro infodisplej“, sloužící pro výdeje objednaných jídel v jídelnách s podporou plně grafických displejů. Dále byly provedeny úpravy některých součástí aplikace Kasa tak, aby ji bylo možné nakonfigurovat jako samoobslužný terminál pro vklady na zákaznická konta. Přibyla možnost používat aplikaci Qerko i na provozech používající replikace. Byla provedena další vylepšení v importu dodavatelských ceníků, a další drobné změny. Z důvodu změny práce s DPH v propojení s hotelové systémy byl u některých těchto systémů upraven způsob konfigurace DPH. Změna se týká zejména systémů SmartHotel, HORES, HotelTime a Previo. U těchto hotelových systémů bude nutné po patchi provést aktualizaci konfigurace podle instrukcí v patchi a věnovat zvýšenou pozornost testu funkčnosti propojení.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byly upraveny předdefinované tiskové sestavy v dodacích listech. Úpravy reflektují změny související s rozdělením dodacích listů na připravované a naskladněné.
 • V obratech seskupených podle zákazníka byl checkbox „Zobrazit Os.č., IČO, DIČ,RČ“ doplněn ještě o „Email“, takže při jeho zaškrtnutí je pak v pohledu zobrazený sloupec „Email“.
 • Byla vylepšena kontrola skladové ceny při zadávání a editaci položky v dodacím listu.
 • Do Jídelníčku byla přidána vazba na Porce. Kombinace jídla,receptury a výdejny pro určitý den musí být unikátní bez ohledu na porce.
 • U dodavatelských skladových položek je nově možné zadávat „Výrobce“. Tento údaj se pak zobrazuje i v dalších navazujících agendách.
 • Plugin „Anketa spokojenosti zákazníků“ byl doplněn o možnost omezit přístup k výsledkům ankety v aplikaci Manažer, dále bylo přidáno oprávnění umožňující ostraňovat staré výsledky, které již nejsou potřeba.
 • Byla provedena řada úprav, které umožňují používat aplikaci PC Pokladna jako samoobslužný terminál pro vklady na zákaznická konta.
 • V aplikaci Manažer se nově používá nová JSON edit komponenta umožňující používání JSONEditoru přímo ve formulářích v Manažeru.
 • Qerko - Přibyla možnost používat aplikaci Qerko i na provozech používající replikace.
 • Vylepšena práce s hodnotou „Poměr“ mezi interní skladovou položkou a dodavatelskou skladovou položkou při zadávání položky do dodacího listu.
 • Upraven import dodavatelských ceníků.
 • Při vytváření receptury ze skladové položky pomocí funkčního tlačítka v pohledu Prodej/Receptury se nově v poli „Kategorie DPH“ předvyplňuje naposledy použitá honota. Čili to nyní funguje stejně jako v případě standardního zakládání nové receptury.
 • Byl upraven pohled „Normování receptur“, kde byl původní sloupec „Skladová cena celkem“ nahrazen dvěma sloupci - „Plánovaná skladová cena celkem“ (což je celková skladová cena na základě skladové ceny receptury - tj. ceny která je u receptury nastavena v pohledu „Skladové ceny receptur“) a „Skladová cena celkem“ (což je celková skladová cena na základě skutečné výroby, tj. součet skladových cen použitých ingrediencí).
 • Bylo vyvinuto vylepšení importu dodavatelských ceníků, které umožňuje při importu vynechávat řádky obsahující určité chyby.
 • V rámci optimalizace fungování napojení databáze Septim 4.1 na centrální databázi zákazníků v Septim 3.1 přibyl nový globální parametr „Platnost dat zákazníka z centrální databáze“, který určuje interval od poslední aktualizace dat centrálního zákazníka z banky, po který jsou jeho data považována v lokální databázi za platná. Je tedy možné nastavit to tak, aby se data zákazníka neaktualizovala při každé operaci, což může v případě velkých databází, nebo pomalého připojení zbytečně brzdit práci s Kasou. Netýká se to samozřejmě zákaznického konta, které se aktualizuje vždy, když je zrovna používáno, bez ohledu na nastavení tohoto porametru.
 • Vyhledávání pomocí našeptávače v editoru nabídek, bylo doplněno o přepínání režimů vyhledávání (vyhledat od začátku/vyhledat kdekoliv/vypnuto), tak jako je to všude jinde v Septimu ve filtrech.
 • Bylo vylepšeno vyhledávání pomocí našeptávače. V režimu fulltextového vyhledávání nyní dokáže vyhledávat podle více zadaných slov (oddělených mezerami) najednou.
 • Porce v Septimu byly doplněny a nové pole „Velikost“, sloužící pro zadávání velikosti porce.
 • Byla vyvinuta windows verze aplikace „asw-exportimportapp“ sloužící pro importy/exporty dat z/do databáze Septim.
 • Byla vyvinuta nová aplikace „Výdejní aplikace pro infodisplej“, která se ve spojení s novými typy zařízení „Výdejní čtečka karet“ a „Výdejní display pro výdej jídel“ bude používat k výdeji objednaných jídel v jídelnách.
 • Byl vytvořen nový plugin „DPH dle slevového programu“, který umožňuje přiřazením slevového programu položce v otevřeném účtu u této položky změnit kategorii DPH.


WebCare a Eshop

 • Nabízené produkty ve WebCare používaném v režimu Eshop se dříve řadily podle ID, nyní se řadí podle pole „Pořadí“, nastaveného v přiřazení receptury do obecné skupiny.
 • Byly doplněny parametry, pomocí kterých lze nastavit podmínky pro proces registrace a aktivace zákaznického konta.
 • Byla doplněna podpora pro dobíjení zákaznického konta.
 • Byla doplněna funkce na zablokování zákaznické karty.
 • Byla doplněna funkce na výměnu zákaznické karty.
 • Nyní je možné nadefinovat kategorie nabízených produktů pro každé výdejní místo

samostatně.


KMS QSR

 • Byla přidána možnost pozdržet odeslání objednávek z otevřeného účtu v Kase, což umožnuje odeslat objednávky z více účtů otevřených na stejném stole současně.


Release 4.1.26.1

Release 4.1.26 obsahuje zejména úpravy týkající se eshopu: platba pomocí aplikace Qerko, podpora pro zadání objednávky s platbou na místě a další menší vylepšení.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Podpora pro novou aplikaci pro výdej jídel v jídelnách - VydejVisual.
 • Podpora pro číslování záznamů receptur v normování.
 • Podpora pro zobrazení názvu recepty místo názvu jídla na tlačítkách jídelníčku v Kase.


Eshop

 • V eshopu je nově možné platit pomocí aplikace Qerko a vytvářet objednávky bez platby, které budou zaplaceny až při vyzvednutí.


Release 4.1.25.7

Release 4.1.25 obsahuje plně responzivní webovou aplikaci Webcare, která podporuje správu uživatelského profilu s přehledy transakcí zákaznického konta a konzumace. Aplikace dále obsahuje objednávkový terminál pro jídelny, včetně podpory touch terminálu a přihlašování zákaznickou kartou. Release dále přináší mimo jiné nový plugin „Anketa spokojenosti zákazníků“, umožňující konfigurovat uživatelský dotazník s vlastními otázkami i vytvořit dotazník na základě konzumace zákazníka. Zákazníci vyplňují anketu pomocí dotykového displeje.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Podpora pro jídelny ve Webcare.
 • Nový plugin Anketa spokojenosti zákazníků.
 • Čárové kódy dodavatelských skladových položek nově nemusejí být unikátní.
 • Standardizace formátu datumu a času v parametrech zobrazení naskenovaných faktur.
 • Upravena administrace ceníků dodavatelských skladových položek Manažeru.
 • Do záznamu ceny v ceníku dodavatelských skladových položek přidán uživatelsky editovatelný příznak „zvláštní cena“.
 • EXTPOSAPI - nová možnost konfigurace pro EXTPOSAPITake umožňující nastavit ignorování položek s nulovou cenou.
 • Základní implementace importu uzavřených účtů.
 • Qerko plugin - přidán nový parametr určující, který uživatel se má použít při uzavření účtu, jestli aktuálně přihlášený uživatel, nebo uživatel, který uzavřel účet.
 • Qerko plugin - přidány nové parametry umožňující nastavit timeout a interval pro „ping“ služby komunikující s Qerko serverem.
 • QSR KDS plugin - jako číšník pro chod se nově posílá uživatel, který založil první položku daného chodu.
 • CashlessZone plugin - podpora pro identifikaci příchozího zákazníka přiřazeného k registrované kartě.
 • CashlessZone plugin - podpora pro práci s registrovanými kartami v kase.
 • Jídelníček lze nově definovat zvlášť pro jednotlivé výdejny.
 • CashLessZone plugin - rozlišení informačního textu pro nenalezený účet a pro již uzavřený účet.
 • Základní podpora pro export a import skladové ceny receptury v exportu a importu receptur.


Nové vlastnosti 2019

Release 4.1.24.10

Release přináší zejména plugin pro podporu systému řízení kuchyně KDS QSR Automations a rozšíření pluginu pro podporu slovenské fiskalizace EKasa.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Nový plugin pro podporu systému řízení kuchyně KDS QSR Automations.
 • Nový hook a plugin „Vyhledávání receptur podle PLU“ umožňující předefinovat výchozí způsob vyhledávání receptury podle PLU.
 • Plugin EkasaSK - rozšíření funkčnosti, podpora pro nefiskalizované trasy peněz, podpora dokladu typu faktura, podpora tisku účtů se sloučenými položkami a další vylepšení.
 • Implementováno lepší zpracování, filtrování a zobrazení logu z importu a exportu.
 • Podpora pro tisk jména hosta na hotelovém účtu.
 • Možnost konfigurovat pro tisk účtu zvláštní šablony pro fiskalizované a nefiskalizované účty.
 • Přidáno zobrazení popisu konfiguračních parametrů v přiřazení jednotlivých agend do obecných skupin.
 • Podpora pro filtrování do seznamu uzavřených účtu v kase.
 • Nové parametry, které umožňují zapnout kontrolu povinného zadání skupiny prodejů a skupiny znehodnocení při editaci prodeje a znehodnocení.
 • Nová možnost hromadně přiřadit sklad zvoleným položkám dodacího listu.
 • Nová možnost nastavit rozdílné limity prodeje v pro jednotlivá střediska.
 • Z editačního formuláře prodeje ze skladu odstraněna část s prodejními cenami.
 • Do pohledu na přijaté faktury byly přidány sloupce DIČ a IČO.
 • Do slave pohledu na položky přijatých faktur přidáno filtrování podle nákladové položky.
 • Na stránce účtu v kase lze nově zobrazit uživatele, který založil účet.
 • Implementován import dodavatelských cenníků z pohledu na dodavatele v Manažeru.
 • Zadaný název dodavatelské skladové položky nově nemusí být unikátní. Unikátní název v rámci dodavatele se generuje automaticky na základě uživatelsky konfigurovatelného formátu.
 • Trvanlivost dodavatelské skladové položky lze nově zadat jako text.


Release 4.1.23.4

Release přináší zejména nový plugin pro podporu platební aplikace Qerko.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Nový plugin pro podporu platební aplikace Qerko.
 • Změna způsobu výpočtu DPH a DPH ze zaokrouhlení podle metodiky platné od 1.10.2019.
 • Do pohledu „Normování skladových položek pro skladníka“ bylo přidáno zobrazení čistého množství z receptur.
 • Rozšíření konfigurace importů a exportů o možnost zadat uživatelsky definované modifikace vstupních a výstupních dat.
 • CRM+ program Sleva na konto nyní ukládá hodnoty o aplikované slevě do custom tiskových dat, čímž je umožněn jejich tisk.
 • Plugin Glory - prodloužení timeoutu pro komunikaci s terminálem na 60 sekund.
 • U tlačítka pro potvrzení zpráv pro obsluhu v kase je nyní možné konfigurovat chování po potvrzení

poslední zprávy.


Release 4.1.22.9

Mimo jiného byla významným způsobem upravena práce s dodacími listy. Administrace dodacích listů byla rozdělena na připravované a naskladněné. Toto rozdělení umožňuje připravovat dodací listy předem, bez toho, že by se okamžitě promítly do stavu zásob. Dodací listy dále nově používají standardní číselné řady. Interní objednávky nově podporují vkládání receptur a vkládání položek na základě šablony dodavatelské objednávky. Byly zavedeny interní skupiny dodavatelských skladových položek a dodavatelské skladové položky byly rozšířeny o nové vlastnosti.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Rozdělení administrace dodacích listů na připravované a naskladněné, zavedení číselných řad do dodacích listů.
 • Dodavatelským skladovým položkám je možné přiřadit nové atributy „Dodavatelská skupina 1“, „Dodavatelská skupina 2“, „Dodavatelská skupina 3“, „Počet dnů skladování“, „Interní název dodavatele“, „Minimální objednávka“, „Množství u dodavatele“.
 • Implementace podpory pro vkládání receptur do interních objednávek.
 • Do interních objednávek je nově možné vložit pomocí editoru položky na základě vzoru dodavatelské objednávky.
 • Výchozí DPH předvyplněné pro nově zakládané receptury je nově odvozeno od naposledy vložené receptury.
 • Položce normování, vložené pomocí receptury, je nově přiřazeno pořadové číslo převzaté z pořadí ingredience v receptuře.
 • Nový plugin „Bezhotovostní zóna“. Jde o zónu, v níž se zákazník, identifikovaný pomocí karty získané při vstupu do zóny, pohybuje a provádí jednotlivé nákupy bez okamžité platby. Platbu za souhrn svých nákupů realizuje zákazník najednou bezhotovostně při opuštění zóny.
 • Nový plugin „EKasaSK“ poskytující podporu pro slovenský fiskál.
 • Tlačítko pro součet v položkách dodacích listů nyní umožňuje sečíst jen vybrané záznamy.
 • Plugin Optima - implementována nová „TISKDSQL“ funkce umožňující tisknout na účtence údaje z externího hotelového systému Optima.
 • Plugin Glory - implementována nová „TISKDSQL“ funkce umožňující na účtence tisknout informace o platbě z terminálu Glory.
 • Replikace - zprovoznění CRM+ programu Sběr bodů za účty a bonusů v replikačním prostředí.
 • EXTPOSAPI - při importu účtů pomocí EXTPOSAPI je nově možné nakonfigurovat záložní recepturu, která se použije, pokud importovaná receptura není nalezena.
 • Čárové kódy dodavatelských skladových položek musí být nově unikátní pouze v rámci dodavatele.
 • Limit pro maximální délku receptury v editačním formuláři receptury byl zvýšen na 80 znaků.


PianoPOS

 • Export a import informací o chodech do externí PianoPOS pokladny.
 • Implementace nového parametru umožňujícího povolit nebo zakázat uzavírání účtů na externí pokladně.


Release 4.1.21.7

Release 4.1.21 přináší tři nové pluginy: Plugin pro komunikaci s platebním terminálem Glory CI-10, plugin pro komunikaci se systémem řízení kuchyně QSR a plugin umožňující řízení přístupu k nastavování stavů zpracování u jednotlivých typů skladových operací. Dále byl implementován XML import ceníků dodavatelských skladových položek.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byl vytvořen plugin pro komunikaci s platebním terminálem Glory CI-10.
 • Vytvořen plugin poskytující základní podporu pro Kitchen Management System QSR.
 • Byl vytvořen nový plugin umožňující škálovat kontrolu přístupu k nastavení příznaků zkontrolováno a zaúčtováno a stavů zpracování pro jednotlivé typy skladových operací.
 • Implementován XML import ceníků dodavatelských skladových položek, dodavatelských skladových položek a skupin dodavatelských skladových položek.
 • Příznak vážené receptury byl přesunut z tlačítka nabídky přímo k receptuře.
 • Do tisku hlavičky účtu byla přidána podpora pro tisk čísla účtu jako řetězce včetně prefixů a sufixů.
 • V kase je nově možné nakonfigurovat zvláštní tlačítka, pomocí kterých se přičte konstantní hodnota z konfigurace tlačítka k markovanému PLU.
 • V dialogu vážené receptury v kase je nově možné zobrazit jednotkovou cenu receptury.
 • Do importu inventur přibyl nový konfigurační parametr umožňující přeskočit neplatné záznamy.
 • Pro konfiguraci exportu a importu je nově možné definovat povolené přípony souborů.
 • V komponentě vyhledávání v kase se nově bere zadaný řetězec ne jako začátek, ale jako podřetězec v prohledávaném textu.
 • V definici jednotek je možné nově konfigurovat způsob práce s počtem kusů pro dané jednotky a k položce účtu se při namarkování ukládá počet kusů v podle této konfigurace.
 • Úprava způsobu konfigurace způsobů plateb v pluginu pro komunikaci s hotelovým systémem Optima.
 • V Manažeru je nově možné změnit způsob platby uzavřeného účtu i na typ trasy, který vyžaduje autorizaci i přesto, že autorizace není provedena.
 • MEWS API - náhrada endpointů s ukončenou podporou za aktuální.


Release 4.1.20.11

Mezi hlavní změny v release 4.1.20 patří podpora API hotelového systému Optima, dále byla implementována základní podpora pro uživatelsky konfigurovatelné exporty, importy a transformace. K dispozici je nový předdefinovaný export a import receptur.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Podpora pro hotelový systém Optima.
 • Z pohledů na bourání, normování, přebytky, substituce, zápůjčky, převody interní objednávky a výdeje včetně jejich slave pohledů bylo zrušeno zobrazení prodejních cen.
 • Z Manažera byla odstraněna podpora pro zjednodušené dialogy.
 • Typ KMS položky v dialogu „Typy KMS položek“ se nyní zadává jako textová hodnota s povolenými možnostmi: „FoodItem“, „ComboItem“, „PieceDetail“, „MixedItem“, „SideItem“, „Condiment“, „PizzaSection“, „PrepModifier“, „Allergen“.
 • Byla implementována základní podpora pro uživatelskou konfiguraci exportů a importů a transformaci dat.
 • Byla implementovaná podpora pro konfigurovatelné exporty a importy receptur.
 • V pohledu „Fronta datových zpráv“ je nově povolena standardní editace záznamů.
 • Implementována podpora pro JPOS pokladní zásuvku.
 • Ve slave pohledu na dodací listy „Položky dodacích listů“ se nově zobrazuje identifikační kód a externí identifikátor položky.
 • V pohledu, který se používá pro vložení položek dodavatelské objednávky tlačítkem „Vložit položky pomocí editoru“, se nově zobrazuje identifikátor interní skladové položky.
 • Ve formuláři vložení skladové položky do dodacího listu a v pohledu na položky dodacího listu se nově zobrazuje hodnota „množství u dodavatele“.
 • Podpora pro zobrazení obrázků receptur v zákaznickém displeji.
 • Upraven způsob konfigurace rozsahu platnosti cen v ceníku dodavatelských skladových položek. Nově se zadává rozsah platnosti nejen na datum objednání, ale také na datum dodání.
 • V editoru šablon se nově pro položky s nulovým množstvím nezobrazí chyba, ale varování, že tyto položky budou při vložení ignorovány.
 • V Manažeru v pohledu na otevřené účty bylo zrušeno výchozí omezení podle datumu a času.
 • Vytvořena nová funkce pro DynamicSQL umožňující zobrazit pouze zvolenou část ze jména číšníka.
 • Nově je ve výchozím nastavení vypnutné automatické uzamčení Manažera po delší době neaktivity uživatele.
 • Replikace - implementace průběžné aktualizace skladových zásob na konsolidované databázi.
 • Ve skladech je nově možné definovat skladové police. Pomocí skladových polic je v zásobách možné přiřadit skladové položce ve skladu umístění, na kterém se nachází.


PianoPOS

 • Implementována podpora pro použití evidenčních receptur v externí PianoPOS pokladně.
 • Implementace podpory pro popis objednávek pro položky založené na externí PianoPOS pokladně.


Nové vlastnosti 2018


Release 4.1.19.4

Mezi hlavní změny v release 4.1.19 patří možnost definovat zvláštní číselné řady pro fiskalizované a nefiskalizované účty, nově je povoleno provádět finanční operace i před uzávěrkou peněžní pokladny. Byla implementována podpora pro platební terminál VUB SK.

Minimální požadovaná verze PostgreSQL pro tento release je 10.

Patch pro release od 4.1.17 výše nezahrnuje změny realizované před release 4.1.16.8. To znamená, že při patchování ze starších verzí je nutné nejprve aplikovat patch 4.1.16.8, přejít na PostgreSQL ve verzi 10 a teprve následně patch 4.1.17.1 nebo novější.


Seznam nových funkcí

Septim

 • Implementována možnost číslovat zvláštní číselnou řadou fiskalizované a nefiskalizované účty.
 • Nová funkce pro smazání historie zákazníka.
 • Při smazání zákazníka se nabízí možnost anonymizace nebo smazání včetně historie zákazníka.
 • Do Manažera přidána nová pomocná tabulka pro evidenci GDPR požadavků.
 • V pohledu na otevřené a uzavřené účty se zobrazuje jméno zákazníka jenom uživatelům s oprávněním přístupu k lokálním zákazníkům nebo centrálním zákazníkům banky.
 • Nově je povoleno použít skladové položky s pevnou nulovou cenou jako ingredience se záporným množstvím.
 • Upraveno view v Manažeru zobrazující aktuální stav replikací.
 • V kase se nyní ve výchozím nastavení rozostřuje pozadí modálních dialogů.
 • Přidána možnost zadat pro zobrazení na zákaznickém displeji zvláštní reklamní smyčku pro obrazovku nového účtu a pro obrazovku po uzavření účtu.
 • Nová možnost pro nastavení zdroje pro základní cenu receptury - kategorie „Běžné ceny“.
 • Nově je uživateli s dostatečným oprávněním umožněno provádět finanční operace i před existující neuzamčenou uzávěrkou peněžní pokladny.
 • Při změně datumu a času platby je možné zvolit zvlášť účetní datum a zvlášť okamžik operace.
 • Implementována možnost přesunout nefiskalizovaný účet na jiné účetní datum a datum a čas operace.
 • Při editaci receptury je možné nastavit nový příznak „Aktivní“. Neaktivní receptury není možné namarkovat.
 • Do pohledu na položky dodavatelských objednávek přidán sloupec s externím identifikátorem položky.
 • Do tiskových šablon přidán nový tiskový prvek zobrazující samostatně jednotky položky účtu.
 • Implementována podpora pro platební terminál VUB SK.


PianoPOS

 • Přidána podpora pro export evidenčních receptur do externího POS.


Release 4.1.18.8

Mezi hlavní změny v release 4.1.18 patří podpora pro synchronizační režim externích PianoPOS pokladen. Dále byla implementována podpora JPOS tiskáren, úpravy související s podporou pro chráněné vážené položky a základní podpora pro nový WebCare.

Minimální požadovaná verze PostgreSQL pro tento release je 10.

Patch pro release od 4.1.17 výše nezahrnuje změny realizované před release 4.1.16.8. To znamená, že při patchování ze starších verzí je nutné nejprve aplikovat patch 4.1.16.8, přejít na PostgreSQL ve verzi 10 a teprve následně patch 4.1.17.1 nebo novější.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Použití stavů zpracování bylo implementováno pro pohledy Uzavřené účty, Uzávěrky peněžní pokladny, Výpisy účtů, Externí autorizace.
 • Byl upraven způsob, kterým se označují účty k exportu z pohledu Akce.
 • Byla přidána možnost založit dodací list na základě šablony dodavatelské objednávky.
 • Implementována podpora tisku pro JPosServer.
 • Byl zaveden nový parametr, který umožňuje nastavit, jakým způsobem se vybírá peněžní pokladna při stornu a znovunamarkování účtu, pokud se peněžní pokladna stornovaného účtu liší od aktuální peněžní pokladny.
 • Pokud se do skladové operace vkládá položka, která je již ve skladové operaci obsažena s jiným seriovým číslem, zobrazí se varování. Úprava se týká pohledů Prodeje, Převody, Substituce, Přebytky, Zápůjčky, Interní objednávky.
 • Implementována možnost částečného vrácení zápůjčky sestávající z více kusů.
 • Tisková funkce pro tisk doporučeného tipu nyní umožňuje tisknout i celkovou částku účtu včetně doporučeného tipu.
 • Do pohledu na uzavřené účty bylo znovu přidáno zobrazení údajů zákazníka. Data se ale zobrazují pouze uživatelům s příslušným oprávněním.
 • Byla implementována nová servisní funkce na odstranění nepoužívaných skrytých záznamů receptur, skladových položek a zákazníků.
 • K receptuře bylo přidáno nové pole Tára, hodnota zadané táry se volitelně používá pro vážené položky na kase.
 • Pokud je při přepočtu skladů zvoleno, že se má aplikovat nová konfigurace skladů, použije se nová konfigurace i na stornované položky.
 • Implementována základní podpora pro objednávky ve WebCareAPI.
 • Implementováno aplikování táry i pro vážené položky s ručně zadanou váhou.
 • K dodavatelské skladové položce lze nově zadat množství na straně dodavatele.
 • Ze stránky pro vážené receptury byla odstraněna komponenta NUMPAD pro zadání číselné hodnoty.
 • Základní implementace exportu čárových kódů skladových položek a importu výsledku inventury.


PianoPOS

 • Při importu zpráv z PianoPOS implementována fronta zpráv, která se při chybě zastaví a umožní vyřešení problému a opakované spuštění importu.


Release 4.1.17.12

Mezi hlavní změny v release 4.1.17 patří podpora pro chráněné vážené položky Welmec 2.2 a podstatná aktualizace anglické lokalizace.

Minimální požadovaná verze PostgreSQL pro tento release je 10.

Patch pro release 4.1.17 a pro všechny následující release nezahrnuje změny realizované před release 4.1.16.8. To znamená, že při patchování ze starších verzí je nutné nejprve aplikovat patch 4.1.16.8, přejít na PostgreSQL ve verzi 10 a teprve následně patch 4.1.17.1 nebo novější.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Podpora pro chráněné vážené položky Welmec22
 • Kontrola verze databáze.Minimální podporovaná verze PostgreSQL je 10.
 • Při založení položky bourání, pokud se nabízí sklad podle předchozího dodacího listu, je tento výběr nově omezen i podle uživatele, který záznam založil.
 • Optimalizace práce s přepočty skladových cen receptur.
 • Zavedeno nové oprávnění uživatele na zařízení, které umožňuje nastavit přístup uživatele k založení platby k účtu.
 • Rozšíření podpory pro tisk pomocí DynamicSQL do všech tiskových vzorů.
 • Nová funkce pro podporu výpočtu a tisku doporučeného tipu pro použití s DynamicSQL v tiscích.
 • Při založení receptury se ve formuláři nově přednastaví výchozí jednotky.
 • Do kasy implementováno tlačítko umožňující specifikovat význam kódu načtené karty.
 • Byl implementován nový způsob práce se stavy zpracování, který umožňuje uživatelsky definovat vlastní stavy. Tento nový způsob je zatím použitý u bourání.
 • Implementace tlačítka do kasy na zrušení zámku účtu.
 • Velká aktualizace anglické lokalizace.
 • Nová stránka zákaznického displeje se zobrazením informací o produktu.
 • Tlačítko pro zadání táry vážené receptury bylo přesunuto z příkazové stránky Váha receptury na stránku detailu účtu.
 • Do kasy implementována podpora pro JPos tiskárnu.
 • Do Manažera implementována funkce na uzamknutí aplikace po delším čase neaktivity.


Banka zákazníků

 • Banka - podpora pro import Webcare dat při přenosu dat zákazníka z Banky.
 • Banka - podpora pro import přiřazení zákazníků do obecných skupin.


Release 4.1.16.8

Tento release je poslední, který podporuje verzi Postgresql 9.4. Následující verze budou vyžadovat minimálně Postgresql10. Release přináší zejména podstatné přepracování způsobu definice doplňků. Dále obsahuje novou funkcionalitu související s pravidly GDPR - anonymizaci zákazníků a zvlášní oprávnění pro zobrazení centrálních zákazníků Banky. Byla vylepšena práce s inventurami, kdy při označení inventury jako zkontrolované je možné skladové položky v inventuře, které nebyly od předcházející zkontrolované inventury použity, nastavit jako nepoužívané.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byl významně přepracován způsob definice doplňků (modifikátorů). Nově se doplňky nedefinují jednotlivě pro konkrétní recepturu, ale pro skupinu receptur. V praxi tím odpadá duplicita, kdy v případě, že více receptur sdílelo stejné doplňky, bylo nutné je konfigurovat zvlášť pro každou recepturu. Nová konfigurace je v Manažeru dostupná v menu Prodej→Doplňky. Při převodu databáze z nižších verzí je na základě existujících definic doplňků automaticky založena nová konfigurace. Pozor, automatický převod není možný, pokud se původní skupiny, které definují doplňky, používají i pro jiné agendy než pro receptury. V takovém případě se doporučuje konfiguraci upravit před započetím patche. V každém případě Je vhodné po dokončení patchovacího procesu novou konfiguraci zkontrolovat.
 • Nově jsou k dispozici automatické modifikátory, které se markují do účtu automaticky při vložení modifikované receptury.
 • Do zobrazení obratů byl vrácen filtr podle způsobu platby.
 • Defaultní řazení položek dodacích listů je nyní podle pořadí vložení.
 • Implementována podpora pro tisk čísla pokoje pro hotelový systém MEWS.
 • Implementována podpora pro token aplikace do interface hotelového systému MEWS.
 • Do přehledu inventur implementována možnost při nastavení inventury jako zkontrolované označit položky, které nebyly od předcházející zkontrolované inventury použity, jako nepoužívané.
 • GDPR - implementována podpora pro založení anonymního zákazníka. Pokud při zakládání zákazníka není zadáno jméno, nabídne se založení anonymního zákazníka.
 • GDPR - implementována podpora pro anonymizaci stávajících zákazníků.
 • GDPR - z pohledu na uzavřené účty byly odebrány sloupce obsahující detailní údaje zákazníka.
 • GDPR - Přidána zvláštní oprávnění pro zobrazení lokáních zákazníků a centrálních zákazníků importovaných z centrální databáze Banky. Nová oprávnění jsou při přechodu na novou verzi automaticky přidána skupinám uživatelů, která mají aktuálně oprávnění pro zobrazení zákazníků.
 • Implementována podpora pro čtečku karet pcProx do kasy.
 • Backport podpory pro předplacené karty ze Septima3.


Banka zákazníků

 • přidána nová možnost konfigurovat komponentu pro výběr platby na stránce uzavření účtu tak, aby se při ručním zadáním kódu do pole „Externí konto“ vyhledávalo podle osobního čísla zákazníka.


Release 4.1.15.3

Release přináší nový CRM+ program „Sleva na konto“, který umožňuje definovat zvýhodnění z celkové ceny účtu poukázáním částky slevy na konto zákazníka. Sleva funguje tak, že za každou utracenou částku (např. každý 100Kč) je udělena sleva (např. 1 Kč) . Celková cena účtu je ponížena o získanou slevu a částka ve výši slevy je automaticky vložena na konto zákazníka. Dále byly rozšířeny možnosti tisku, kde je možné definovat tiskové prvky, které jako zdroj dat používají uživatelskou funkci definovanou v tiskovém prvku. Byla vylepšena podpora pro protokol KasBig a rozšířena podpora pro komunikaci s hotelovým systémem Protel. Manažer je nově závislý na bpl vclie60.bpl.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Do CRM+ programu UnicodeBMS přidána podpora pro získání informací o bodovém zůstatku na kartě a storno účtu.
 • Do konfigurace tisku implementována podpora pro načtení a tisk dat pomocí uživatelsky definované funkce.
 • Podpora pro PPL3 export účtů pro Protel
 • Při uzavírání účtu s nulovou hodnotou pomocí „zkráceného uzavření účtu“ se nezakládá nulová platba.
 • Nový CRM+ program „Sleva na konto“ pro uplatnění slevy uložením částky na konto zákazníka.


Release 4.1.14.2

V release 4.1.14 byla implementována základní podpora pro retail. Recepturám je možné nastavit jednotky, obsah a pevný podíl. Byl implementována základ podpory pro Welmec 2.2. Dále byl upraven tisk účtenky, kde byl souhrn daní přesunut ze společné patičky do nové vlastní tiskové sekce.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Realizace změn nutných pro implementaci podpory pro Welmec 2.2.
 • Podpora pro retail v recepturách.
 • Zavedena podpora jednotek pro receptury.
 • Z patičky účtu byl odstraněn stávající způsob zobrazení souhrnu daní, který byl nahrazen novou tiskovou sekcí.
 • Do pohledu a filtru bourání přidáno zobrazení autora záznamu.
 • Odstraněna podpora pro importy a exporty pro MoneyS3.
 • Odstraněna podpora pro zastaralé zařízení Euro Pokladna.


Release 4.1.13.4

Release obsahuje nový CRM+ program UnicodeBMS na podporu autorizace účtů v externím autorizačním centru bonusového systému Unicode. Do kasy byla implementována podpora pro novou komponentu umožňující volání nadefinované SQL funkce.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Podpora pro nový CRM+ program Unicode BMS.
 • Nová komponenta kasy pro volání definované SQL funkce.


Release 4.1.12.4

Release přináší rozšířenou podporu Banky, dále zavedení typů obecných skupin, které umožní lépe klasifikovat obecné skupiny podle způsobu jejich použití. Součástí release jsou dva nové CRM programy: CRM Narozeninová sleva, který umožňuje konfigurovat slevu podle datumu narození zákazníka a CRM X-tá receptura v akci, který umožňuje uplatnit slevu na n-tý zakoupený produkt, a to bez omezení na jeden účet. Byla implementována podpora pro aplikaci PriceChecker. EET podporuje nový režim pro neplátce DPH, ve kterém se do EET neodesílají základy daní.

Seznam nových funkcí

Septim

 • EET - nový režim pro neplátce DPH, ve kterém se do EET neodesílají základy daní.
 • Do reportu na pozadí v Manažeru přidána informace o počtu neodeslaných zpráv elektronické fiskalizace.
 • CRM program Marketinová akce nově umožňuje konfiguraci také pomocí skupiny zákazníků 3.
 • Implementovány typy obecných skupin, pomocí kterých je možné lépe definovat způsob použití skupiny.
 • Nový CRM program Narozeninová sleva.
 • Nový CRM program X-tá receptura zákazníka v akci.
 • Podpora pro tisk předúčtů v Ordermanu.
 • Podpora pro příznak Dovnitř/Ven v Ordermanu.
 • Upraveny předdefinované reporty pro normování.
 • Do pohledu Vyúčtování DHP přidána možnost vyfiltrovat fiskalizované záznamy.
 • Podpora pro aplikaci PriceChecker.
 • Implementováno ukládání skladových cen receptur pro jednotlivé sklady. Interně se ukládá sklad použitý pro odpisy u položky účtu. Upraven přepočet skladů, který nově umožňuje použít konfiguraci skladů existující v okamžiku odpisu nebo aktuální konfiguraci odpisů.
 • Byl odstraněn globální parameter Odtěžování podreceptur, pomocí kterého bylo možné zapnout odtěžování podreceptur pro jednotlivé sklady. V následujícím release bude obdobná funkčnost automaticky markovanými modifikátory.
 • Bourání - Implementována možnost zadat, kontrolovat a zobrazit předpokládaný výsledek bourání.


Banka zákazníků

 • Implementována možnost smazat vklad z klientské databáze na centrální databázi.
 • Implementace vkladů na externí konto.
 • Implementována možnost synchronizace voucherů.
 • Import zákaznických bonusů z centrální databáze do klientské databáze.
 • Do exportu uzavřených účtů doplněna informace o zákaznických bonusech.
 • Nově je povoleno změnit zákazníka otevřeného účtu i pokud účet obsahuje platby z externího konta.
 • Podpora pro změnu způsobu platby uzavřeného účtu exportovaného do centrální databáze.
 • Podpora pro zákaznická master konta
 • Podpora pro import poznámek k zákazníkům.


Nové vlastnosti 2017

Release 4.1.11.5

Hlavní novinky, které přináší release, jsou podpora pro klienta Banky, infodisplay pro zobrazení zákaznických dat z markování, podpora exportu faktur do účetního systému Pohoda, podpora obecných textů včetně jazykových verzí, podpora ukládání souborů, rozšíření práce s obecnými skupinami. Byla implementována základní podpora pro replikace.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Podpora uživatelských textů. Texty je možné přiřadit k recepturám, skladovým položkám a skupinám. Podporována je možnost definovat vlastní pravidla použití textů: omezení pro různé agendy, frekvence použití a formy obsahu pomocí regulárních výrazů.
 • Podpora pro ukládání souborů s možností přiřadit soubory k recepturám, skladovým položkám a skupinám. Podporována je možnost definovat vlastní typy souborů včetně pravidel pro jejich použití. Dále je podporováno hromadné přiřazování souborů.
 • Podpora funkčnosti klienta Banky a komunikace s serverem banky na S3. Aktuálně je podporována synchronizace dat zákazníka včetně konta a CRM dat a práce s účty (uzavření, storno, změna TIPu, změna počtu hostů.
 • Základní podpora replikací. Podporována je konfigurace, práce s pokladnami, peněžními pokladnami a běžné operace s účtem na remote databázích.
 • Dotykový terminál pro bourání. Umožňuje pohodlně z webového rozhraní zadávat základní operace bourání.
 • Infodisplay pro zobrazení zákaznických informací z procesu práce s účtem v graficky poutavém prostředí na externím displeji. Podporovány jsou reklamní slide-show a videa.
 • Zobrazení normování pro kuchaře rozšířeno o zvláštní pohled na vyráběné položky sloučené podle položek.
 • Rozšíření obecných skupin o možnost vytvořit skupinu pro sklady a o nové parametry.
 • Podpora pro export faktur do účetního systému Pohoda.
 • Podpora nového typu platebního terminálu FiskalPro.
 • Možnost dedikovat obecnou skupinu pro sklady.
 • Bourání nově umožňuje bourat z jednoho sladu do druhého. Dříve bylo možné bourat jen v rámci jednoho skladu.
 • Substituce nově umožňuje provádět operace mezi sklady. Dříve bylo možné provádět substituci jen v rámci jednoho skladu.
 • Pokud se při uložení vygenerovaného čísla číselné řady zjistí, že číslo již není k dispozici, nabídne se rovnou následující volná hodnota.
 • Pro bourání se nově používá místo příznaku „zaúčtování“ stav zpracování - Odemčeno, Uzamčeno zkontrolováno, Uzamčeno zaúčtováno.
 • Do bourání je nově možné přidat jednu skladovou položku vícekrát.
 • Normování nově používá pro vytvoření uživatelského identifikátoru záznamu číselné řady.
 • Znehodnocení nově používá pro vytvoření uživatelského identifikátoru záznamu číselné řady.
 • V dodacích listech se nově přednastavuje hodnota pole Cena za jednotkové množství a Cena je bez daní podle posledního zadaného dodacího listu pro stejného dodavatele.
 • Nová verze interface pro SmartHotel.
 • Nové specializované view pro reporty zůstatků na peněžních pokladnách.
 • Upraven způsob, jakým se identifikuje účet po načtení karty zákazníka. Pokud není nalezen účet s daným identifikátorem, ale zákazník byl nalezen, je použit účet pro zákazníka.


Release 4.1.10.9

Release přidává podporu pro FastTrack objednávky včetně souvisejících rozsáhlejších úprav KDS. Změnil se způsob konfigurace tisku objednávek a KDS objednávek. Dále byla upravena práce se skladovými zásobami, kde byla zavedena podpora pro rezervace a předběžné objednávky a byl implementován nový způsob kontroly stavu zásob při prodeji pokladnou. Byla podstatně upravena a rozšířena práce s číselnými řadami. Menší změny byly implementovány v práci s inventurami, kde již nezadané inventury neblokují předcházející inventury a položkám je možné hromadně nastavit stav podle systémového stavu. Dále release obsahuje řadu menších vylepšení a oprav.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byly implementovány objednávky pro FastTrack (FTD objednávky). Implementace zahrnuje podporu práce s výdejními místy včetně konfigurace otevírací doby a odpisu ze skladů, širokou podporu pro práci s FTD objednávkami a položkami objednávek včetně podpory modifikátorů, podporu plateb, fiskalizace, konverze FTD objednávek do účtu. Dále byla podstatně rozšířena a upravena práce s KDS a implementována podpora prác s FTD objednávek v KDS.
 • Byly implementovány rezervace a předobjednávky skladových zásob, které se používají ve spojení s FTD objednávkami. Pro zajištění dostupnosti skladových zásob v okamžiku prodeje objednávky je při přijetí objednávky možné zarezervovat požadované množství ve skladových zásobách a při založení dodavatelské objednávky je možné zpřístupnit v zásobách pro prodej dosud nedodané skladové položky. Rezervace a předobjednávky jsou realizovány vždy pro aktuální účetní den. Funkčnost se aktivuje novým globálním parametrem Používat rezervace skladových zásob pro FTD objednávky v sekci Parametry skladů.
 • KDS se nově konfiguruje pro jednotlivá zařízení místo pro střediska. Dále se změnila konfigurace tisku KDS objednávek.
 • Konfigurace zpracování objednávek se přesunula z parametru „Způsob zpracování objednávek“ v sekci „Obecné parametry zařízení pokladny“ přímo do definice tisků objednávek a do základní konfigurace řízení kuchyně. Parametr „Způsob zpracování objednávek“ byl zrušen. V rámci patche se konfigurace nastaví podle hodnoty rušeného parametru.
 • Pro Happy hours je nově možné nakonfigurovat typ použití (FTD objednávky, prodej pokladnou, FTD objednávky i prodej pokladnou) a rozhodný čas pro uplatnění happy hours (vyzvednutí, objednání, vyzvednutí i objednání).
 • Funkčnost číselných řad byla významně rozšířena na další entity v systému. Číselné řady se nově používají pro Převody, Přebytky, Bourání, Substituce, Prodeje a Zápůjčky. Použití číselných řad je možné omezit pouze na konkrétní zvolené agendy (jednu nebo více). Číselné řadě je možné přiřadit klíč. Byla zavedena výchozí číselná řada s klíčem 'DEFAULTSEQ', která se používá při systémových operacích, kdy není možné číselnou řadu uživatelsky zvolit. Použití konkrétních číselných řad pro uvedené typy operací je možné konfigurovat pomocí nových globálních parametrů v sekci Sekvence. U číselné řady je možné nastavit, aby po vyčerpání přiděleného rozsahu začala znovu od začátku.
 • Přibyl nový způsob testování zásob. V konfiguraci zásob je nově možné nastavit pro kontrolu záporných zásob, minimálních zásob a kritických zásob nový způsob testováni „Není povoleno, kromě prodeje pokladnou“. Při modifikaci zásob se kontroluje zdroj změny a v případě, že jde o prodej pokladnou, je povoleno jít pod úroveň záporných/minimálních/kritických zásob i v případě, kdy by standardní skladová operace byla zamítnuta. Nový způsob testování je možné nastavit pro záporné zásoby i na úrovní skladu.
 • Byl implementován editor dodacích listů.
 • Byla přidána možnost otevřít a uzavřít středisko v Manažeru
 • Byla implementována nová verze API pro hotelový systém Hotel Time.
 • Byla implementována nová grafická aplikace umožňující zobrazit informace o procesu prodeje na externím displeji.
 • Na stránce účtu je možné zobrazit tlačítko pro výběr voucherů dostupných pro zákazníka.
 • Pokud existují vouchery navázané na zákazníka, po výběru zákazníka na kase se zobrazí informace o dostupných voucherech. Funkčnost je možné konfigurovat parametrem pokladny na uživatele „Zobrazovat vouchery zákazníka“ v sekci „Obecné parametry pokladny“.
 • Byla implementována podpora pro automatické přepnutí střediska na následující účetní datum v závislosti na nastavené účetní půlnoci.
 • Byla implementována podpora pro Scan Kiosk SK-40 and SK-50 (klientská aplikace Scan Kiosk Server)
 • V Manažeru je dostupný nový pohled „Položky dodacích listů“. Je to upravená verze sestavy, která původně existovala v S3.
 • Byla vytvořena nová tisková sestava pro tisk receptur s nutričními hodnotami.
 • Byla vytvořena nová tisková sestava pro tisk záznamů EET.
 • Přidána možnost nastavit u receptury trvanlivost. Při tisku objednávky a účtenky je nově možné definovat tisk datumu a času namarkování, expirace vycházející z trvanlivosti receptury a uživatelských hodnot z receptury.
 • V seznamu uzavřených účtů na kase je nově možné zobrazit způsob platby účtu.
 • Byl zaveden nový parametr „Povolit navržený způsob platby“ pro komponentu „Platba trasou peněz“ v kase. Parametrem je možné povolit použití způsobu platby navrženého systémem i pokud tento způsob platby není jinak pro výběr v komponentě povolen.
 • Ve slave pohledu na sklady v inventuře je nově možné nastavit všem skladovým položkám ve skladu a inventuře skutečné množství na množství podle Septima. Je k tomu potřeba nově zavedené oprávnění „Nastavit skutečné množství v inventuře na množství podle Septima“ v sekci „Sklady základ“.
 • Byl upraven způsob, jak se pracuje s účetním datumem při změně způsobu platby uzavřeného účtu. Je možné zvolit, jestli se zachová účetní datum původní platby nebo se použije aktuální účetní datum podle systému. K zachování původního účetního datumu platby je potřeba nové oprávnění „Použít pro stornovanou platbu původní účetní datum“ v sekci „Uzavřené účty“.
 • Implementováno průběžné načítání hodnot z váhy a zobrazení na zákaznickém displeji.
 • Ve slave pohledu na platby uzavřeného účtu v pohledu na uzavřené účtu je nově možnost změnit účetní datum platby. Je k tomu potřebné nové oprávnění „Změnit účetní datum platby uzavřeného účtu“ v sekci „Uzavřené účty“.
 • Zákaznický displej nově zobrazuje cenu namarkované položky včetně modifikátorů.
 • Při práci s inventurami se nově inventury, které nemají nastavený příznak zadáno, nezahrnují do kontroly poslední inventury. To znamená, že dokud není inventura označená jako zadaná, neblokuje manipulaci s předcházejícími inventurami, které obsahují stejné položky na stejných skladech. Zároveň není možné nastavit inventuru jako zadanou, pokud před ní existují jiné nezadané inventury.